Polityka Prywatności

_________________________________________________________________________________

1. Zmiany w niniejszej Deklaracji o prywatności ZDANIA_Sp. z o.o. (dalej ZDANIA_)

ZDANIA_ może wprowadzać zmiany do niniejszej Deklaracji o prywatności w zależności od potrzeb. ZDANIA_ zastrzega sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian do niniejszej Deklaracji o prywatności, na przykład w celu uwzględnienia zmian przepisów ustawowych i wykonawczych, zasad i procedur ZDANIA_ lub uzasadnionego interesu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub spełnienia wymogów nałożonych przez organy nadzoru. ZDANIA_ publikuje zawsze aktualną wersję na stronie internetowej. Niniejsza deklaracja dotyczy zastosowania się do wymogów regulacyjnych wynikających z RODO (Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych).

2. Cel niniejszej Deklaracji o prywatności

ZDANIA_ prowadzi głównie działalność dla klientów biznesowych (B2B) oraz instytucji publicznych (na przykład jednostki samorządu terytorialnego lub uniwersytety), których dane kontaktowe są jawne. Główna część komunikacji marketingowej skierowana jest do osób prawnych. ZDANIA_ pozyskuje dane osobowe ze źródeł ogólnodostępnych w Internecie, spełniając wymogi art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe są przetwarzane dla celów kontaktowych (nawiązanie współpracy). Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych, jakim jest pozyskiwanie kontaktów w celu nawiązania współpracy. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku życzenia co do usunięcia kontaktu lub jego korekty, zgodnie z art.17 RODO oraz Rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. dane są bezzwłocznie korygowane, aktualizowane lub usunięte.

Komunikacja marketingowa do konsumentów będących osobami fizycznymi, nie jest prowadzona, za wyjątkiem osób decyzyjnych lub upoważnionych do reprezentowania osób prawnych. ZDANIA_ nie przetwarza danych osób fizycznych za wyjątkiem osób decyzyjnych lub reprezentujących osoby prawne. W takim przypadku dane gromadzone są wyłącznie w celu zwykłej komunikacji o charakterze wyłącznie informacyjno – branżowym w zakresie uzasadnionego interesu ZDANIA_.

Niezależnie od charakteru działalności ZDANIA_ na rynku B2B, ZDANIA_ dokłada wszelkich starań, aby chronić wszelkie dane i prywatność i w tym dane osobowe. Niniejsza deklaracja o prywatności zawiera informacje o praktykach ZDANIA_ dotyczących prywatności i sposobie ochrony danych osobowych.

Należy zapoznać się z niniejszą Deklaracją prywatności przed rozpoczęciem korzystania z zasobów cyfrowych ZDANIA_.

ZDANIA_ zdecydowanie popiera podstawowe prawa do prywatności i ochrony danych oraz zgodność z krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. Niniejsza deklaracja o prywatności opisuje, jak ZDANIA_ przetwarza i chroni dane osobowe osób korzystających z witryn internetowych i innych zasobów cyfrowych ZDANIA_, także w kontekście działalności offline.

ZDANIA_ wprowadziła w firmie politykę prywatności danych, która ma zastosowanie w zakresie gromadzenia, przetwarzania, wykorzystania, rozpowszechniania, przesyłania i przechowywania danych osobowych, która ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych.

2. Niniejsza deklaracja o prywatności dotyczy wszystkich działań ZDANIA_ związanych z przetwarzaniem danych, w tym oferowanych produktów, usług i zasobów cyfrowych (np. witryn, aplikacji, samouczków, szkoleń internetowych, biuletynów, reklam, komunikatów).

Administratorem w zakresie działań związanych z przetwarzaniem danych jest ZDANIA_ sp. z o. o . Każde zamówienie złożone przez użytkownika lub dane podane na formularzach elektronicznych na stronie internetowej będzie podlegać warunkom ogłoszonym na stronie internetowej ZDANIA_. Użytkownik powinien zapoznać się z takimi warunkami, w tym w szczególności Ogólne warunki sprzedaży i Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Cel gromadzenia i wykorzystania danych osobowych

ZDANIA_ wykorzystuje dane osobowe użytkownika do różnych celów, ale zawsze w ramach uzasadnionego interesu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym do realizacji zamówień i komunikatów użytkownika, zarządzania relacją między użytkownikiem a ZDANIA_, ulepszenia produktów, usług, zasobów internetowych ZDANIA_ oraz wrażeń użytkownika, zarządzania kontem użytkownika i programami, do których użytkownik dołączy, analizowania działań na stronach internetowych ZDANIA_, prowadzenia działań marketingowych, dostarczania reklamy, zapewnienia bezpieczeństwa działań podejmowanych przez ZDANIA_, ochrony przed oszustwami i ogólnie do prowadzenia działalności.

ZDANIA_ gromadzi dane osobowe w następujących celach:

– aby zrealizować zamówienia na produkty, usługi i zasoby cyfrowe. Informacje te gromadzone są w celu realizacji zamówienia, uzyskania płatności i przekazywania informacji o statusie zamówienia oraz w celu zarządzania umowami.

– aby przetwarzać podania o pracę od kandydatów.

– aby odpowiadać na żądania użytkownika o udzielenie informacji. Jeśli użytkownik nawiąże kontakt ze ZDANIA_ , ZDANIA_ przechowa zapis takiej korespondencji oraz przekazane ZDANIA_ uwagi, w tym dane osobowe, w pliku przeznaczonym dla takiego użytkownika. ZDANIA_ wykorzystuje te informacje do doskonalenia usług ZDANIA_ w przypadku ponownego kontaktu ze strony użytkownika.

– Aby zapewnić wsparcie techniczne żądane przez użytkownika. Dane osobowe wymagane są w celu identyfikowania systemów użytkownika, poznawania konfiguracji produktów, analizowania zapytań oraz zaproponowania rozwiązania.

– W celu zarządzania relacją między użytkownikiem i ZDANIA_ . Cel ten obejmuje komunikację, w tym za pomocą poczty e-mail i biuletynów, z użytkownikiem na temat nabytych przez użytkownika produktów, usług i zasobów cyfrowych, aby umożliwić mu korzystanie z nich w najlepszy sposób.

– Aby prowadzić programy i działania promocyjne, ZDANIA_ gromadzi dane osobowe użytkownika, kiedy użytkownik dołącza do programów lub działań promocyjnych lub lojalnościowych. ZDANIA_wykorzystuje te informacje do zarządzania programem lub działaniem, wysyłania odpowiednich wiadomości e-mail o programie i działaniu, powiadamiania zwycięzców oraz publikowania listy zwycięzców zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

– Aby ZDANIA_ mogła wysyłać użytkownikowi informacje marketingowe za pomocą poczty, telefonu, wiadomości tekstowych, poczty e-mail i komunikatów elektronicznych na temat promocji, nowości i nowych produktów lub usług, które zdaniem ZDANIA_ mogą zainteresować użytkownika.

Na przykład:

– Aby zapewnić bezpieczeństwo produktów, usług i zasobów cyfrowych ZDANIA_ , działań ZDANIA_ i osób trzecich w celu ochrony przed oszustwem i w celu zapewnienia zgodności z regulaminami ZDANIA_ i niniejszej Deklaracji o prywatności. ZDANIA_ może również prowadzać dochodzenia w sprawie potencjalnych naruszeń.

– W celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi, którym ZDANIA_ podlega. Na przykład w zakresie rachunkowości i zobowiązań podatkowych.

4. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

ZDANIA_ przetwarza różne rodzaje danych osobowych, w tym informacje o tożsamości i informacje teleadresowe, informacje związane z zawodem, informacje o preferencjach użytkownika, kontaktach ze ZDANIA_, informacje finansowe, dane dotyczące ruchu i treści dostarczone przez użytkownika. W większości przypadków informacje te uzyskane są z informacji jawnych takich jak strony www partnerów i potencjalnych partnerów biznesowych lub bezpośrednio od użytkownika.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej lub prawnej. Osoba możliwa do zidentyfikowania to taka, która może być zidentyfikowana.

Dane osobowe użytkownika, które ZDANIA_ przetwarza, mogą uwzględniać:

• informacje o tożsamości i dane teleadresowe, takie jak firma, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej używanej do celów biznesowych, numer telefonu, zdjęcie, przedział wiekowy, adresy kontaktowe

• informacje o zawodzie, takie jak rodzaj klienta, zakres obowiązków w pracy, nazwa stanowiska pracy, uprawnienia do dokonywania zakupów, ramy czasowe zakupów; zakup i wykorzystanie produktów, usług i zasobów cyfrowych ZDANIA_ ; lub jeśli użytkownik składa podanie o pracę, także informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i zatrudnieniu

• preferencje użytkownika, takie jak preferencje w zakresie produktów i usług, preferencje w zakresie kontaktu, marketingu oraz w przypadku kandydatów do pracy także w zakresie stanowisk, jakimi kandydat jest zainteresowany

• kontakty ze ZDANIA_ , takie jak zapytania, zamówienia, reklamacje, odpowiedzi udzielone w ankietach

• informacje finansowe, takie jak dane rachunku bankowego czy karty kredytowej,

• informacje o ruchu w sieci, takie jak adres IP, identyfikatory urządzenia i systemu, przypisany do użytkownika numer identyfikacyjny ZDANIA_ i hasło, informacje o logowaniu, witryna odsyłająca, rodzaj używanej przeglądarki, skonsultowana treść i lokalizacja, w oparciu o adres IP lub informacje przekazywane przez urządzenie mobilne.

• treści, które użytkownik dostarczył za pośrednictwem forów internetowych lub innym sposobem

Podanie niektórych danych osobowych będzie wymagane, żeby użytkownik mógł skorzystać z zasobów cyfrowych. ZDANIA_ określi dane, których ten wymóg dotyczy. Jeśli użytkownik nie poda takich danych, może nie mieć dostępu do wszystkich lub niektórych takich zasobów cyfrowych.

Niniejszą deklaracją o prywatności nieanonimizowanych danych osobowych, tj. takich, które nie umożliwiają identyfikacji osoby lub w przypadku których identyfikacja osoby jest możliwa wyłącznie nieproporcjonalnie wysokim nakładem czasu, kosztów lub pracy. Jeśli dane zanonimizowane staną się danymi umożliwiającymi identyfikację, niniejszą deklaracją o prywatności będzie znajdować zastosowanie.

ZDANIA_ gromadzi te dane bezpośrednio od użytkownika lub pracodawcy użytkownika, z którym prowadzi relacje biznesowe.

5. Treści użytkownika

Użytkownik może mieć sposobność współtworzenia treści, w tym zdjęć lub komentarzy, na forach internetowych, aplikacjach lub innych platformach cyfrowych obsługiwanych przez ZDANIA_ . Treści użytkownika nie mogą być szkodliwe. Muszą szanować prawa i interesy innych osób. Użytkownik musi uzyskać zgodę, zanim udostępni dane innej osoby. Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność przed udostępnieniem informacji na forum.

Treści, które użytkownik przekazuje ZDANIA_ , muszą szanować prawa i interesy innych osób, w tym prawa do ochrony danych osobowych i prywatności. Treści użytkownika nie mogą być wulgarne, obraźliwe lub szkodliwe w jakikolwiek sposób.

Jeśli użytkownik przekazuje nam informacje dotyczące innej osoby, użytkownik potwierdza, że użytkownik uzyskał jej uprzednią zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, w tym danych osobowych szczególnych kategorii, oraz że użytkownik poinformował ją o tożsamości i celach ZDANIA_ (określonych powyżej), do których zostaną przetworzone jej dane osobowe.

ZDANIA_ dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych użytkownika, jednak dzielenie się nimi w internecie na forum publicznym nie jest wolne od ryzyka. Po opublikowaniu, skomentowaniu, wyrażeniu zainteresowania lub udostępnieniu danych osobowych, w tym zdjęć, na jakimkolwiek forum, w sieci społecznościowej, blogu lub na innym podobnym forum użytkownik powinien być świadomy, że wszelkie przekazane przez niego dane osobowe mogą być czytane, przeglądane, gromadzone lub wykorzystywane przez innych użytkowników takich forów oraz że mogą być wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem, wysyłania mu niezamówionych wiadomości lub w celach, nad którymi ani użytkownik, ani ZDANIA_ nie ma kontroli. ZDANIA_ nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się udostępnić na takich forach. Użytkownik powinien zachować ostrożność, zanim podejmie decyzję o udostępnieniu informacji o sobie lub o innej osobie.

6. ZDANIA_ nie przekazuje, nie udostępnia, nie sprzedaje danych osobowych, za wyjątkiem następujących przypadków:

– ZDANIA może udostępniać dane osobowe usługodawcom współpracującym ze ZDANIA_, agencjom reklamowym i marketingowym, serwisom społecznościowym, jeśli użytkownik korzysta z ich danych uwierzytelniających, stronom internetowym osób trzecich, jeśli użytkownik zarejestruje się przy pomocy danych uwierzytelniających ZDANIA_, właściwym organom i urzędom regulacyjnym oraz następcom prawnym ZDANIA_

– ZDANIA_ angażuje usługodawców, którzy prowadzą działania związane z przetwarzaniem danych i dostarczają użytkownikowi produkty, usługi i treści online ZDANIA_. Do takich usługodawców należą m.in. dostawcy usług hostingowych lub systemów informacyjnych, agencje marketingowe, dostawcy wsparcia informatycznego, służby ochrony, dostawcy usług finansowych, przewoźnicy, którzy dostarczają produkty, zewnętrzne firmy księgowe, kancelarie i firmy audytowe.

ZDANIA_ może także udostępniać informacje w następujący sposób:

– użytkownik może również uzyskać dostęp do zasobów cyfrowych ZDANIA_ lub zarejestrować się za pomocą danych uwierzytelniających stron internetowych osób trzecich (takich jak Facebook, LinkedIn). Jeśli użytkownik dokona powyższego, ZDANIA_ będzie w stanie uzyskać dostęp do niektórych informacji wprowadzonych przez użytkownika w takich serwisach społecznościowych, żeby pomóc mu we wstępnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego w zakresie zasobów cyfrowych ZDANIA_. Użytkownik, korzystając z takich danych uwierzytelniających stron internetowych osób trzecich, będzie mógł jednocześnie powiadomić swoje kontakty na takich stronach, że użytkownik utworzył konto na ZDANIA_ . ZDANIA_ zachęca do zapoznania się z regulaminami korzystania i politykami prywatności obowiązującymi na takich stronach, jeśli użytkownik chce wiedzieć więcej o informacjach, do jakich dostęp będą mieć kontakty użytkownika na takich stronach, i o możliwości ograniczenia komunikacji z nimi.

– w przypadku logowania do stron internetowych osób trzecich przy użyciu danych uwierzytelniających ZDANIA_, ZDANIA_ może udostępnić dane osobowe użytkownika wydawcom takich stron internetowych osób trzecich (takie jak imię i nazwisko, specjalizacja, zawód i adres e-mail, ale nie dane uwierzytelniające ZDANIA_). Przed zalogowaniem przy użyciu danych uwierzytelniających ZDANIA_ na takich stronach internetowych osób trzecich użytkownik powinien zapoznać się z politykami prywatności obowiązującymi na takich stronach internetowych osób trzecich. Jeśli polityka prywatności obowiązująca na takich stronach internetowych osób trzecich dopuszcza taką możliwość, ZDANIA_ może otrzymać informacje na temat korzystania z takich stron internetowych, które to informacje ZDANIA_ może potem wykorzystać zgodnie z niniejszej Deklaracji o prywatności.

– w razie konieczności ZDANIA_może ujawnić dane osobowe potencjalnym nabywcom i następcom prawnym, w celu przeprowadzenia fuzji, konsolidacji, przekazania kontroli lub innej reorganizacji przedsiębiorstwa, w którym ZDANIA_ uczestniczy.

– w przypadku, gdy wymaga tego prawo lub orzeczenie sądowe lub w celu ochrony praw ZDANIA_, ZDANIA_ ujawni dane osobowe użytkownika organom rządowym, organom nadzoru i właściwym urzędom.

– w inny sposób określony w niniejszej Deklaracji o prywatności lub na który użytkownik wyraził zgodę.

– w połączeniu z innymi informacjami w taki sposób, że nie da się zasadnie ustalić tożsamości użytkownika (przykładowo kompilacje danych statystycznych).

ZDANIA_ nie sprzedaje ani nie wynajmuje danych osobowych użytkownika osobom trzecim bez zgody użytkownika.

7. ZDANIA_ przestrzega powszechnie uznanych kluczowych zasad ochrony danych (rzetelności, zasady ograniczenia celu, jakości danych, przechowywania danych, przestrzegania praw jednostek, bezpieczeństwa) i podejmuje wszelkie zasadne działania w celu ochrony danych osobowych.

ZDANIA_ szanuje prawa do prywatności i interesy osób fizycznych i podczas przetwarzania danych osobowych użytkownika przestrzega następujących zasad:

1. Dane osobowe przetwarzane są rzetelnie i zgodnie z prawem.
2. Dane osobowe gromadzone są w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu oraz nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z tym celem.
3. Gromadzone dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne w stosunku do celów, do których zostały zgromadzone i są wykorzystywane. W zależności od rodzaju danych i ryzyka związanego z ich zamierzonym użyciem ZDANIA_ może, o ile jest to wykonalne i odpowiednie, nadać danym charakter anonimowy. ;
4. Przechowywane dane osobowe są prawidłowe, a w razie potrzeby uaktualniane. ZDANIA_ podejmie wszelkie uzasadnione działania, aby poprawić lub usunąć nieprawidłowe lub niekompletne dane osobowe.
5. Dane osobowe przechowywane są przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, do których zostały zgromadzone lub dla których są przetwarzane.
6. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem praw osób fizycznych.
7. Podejmowane są odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed niedozwolonym dostępem, bezprawnym przetwarzaniem oraz bezprawną lub przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
8. W przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii zapewnienie odpowiednich zawiadomień i zgód lub zadbanie o to, by przetwarzanie przeprowadzane było w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

ZDANIA_ podejmuje wszystkie biznesowo zasadne środki techniczne, fizyczne oraz organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed niedozwolonym dostępem, bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą lub uszkodzeniem oraz bezprawnym zniszczeniem.

ZDANIA_ oferuje korzystanie z bezpiecznego serwera umożliwiającego użytkownikom składanie zamówień oraz dostęp do informacji o koncie. ZDANIA_ wdrożyła środki kontroli dostępu do systemów wewnętrznych ZDANIA_, gdzie trzymane są dane osobowe. Autoryzowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do takich systemów przy pomocy unikalnego identyfikatora i hasła. Dostęp do danych osobowych jest zapewniony dla pracowników ZDANIA_ wyłącznie na potrzeby realizacji obowiązków pracowniczych. ZDANIA_ uczula swoich pracowników na potrzebę prawidłowego wykorzystania i przetwarzania danych osobowych. Również usługodawcy ZDANIA_ są zobowiązani do utrzymania zabezpieczeń podobnych do zabezpieczeń ZDANIA_ .

ZDANIA_ wdraża zabezpieczenia w celu ustalenia tożsamości zarejestrowanych użytkowników, tak aby można było realizować stosowne prawa i ograniczenia w stosunku do tych użytkowników. Jeżeli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem, ZDANIA_ może użyć loginów i haseł do uwierzytelnienia użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za dbanie o bezpieczeństwo swoich danych uwierzytelniających.

Korzystając z zasobów cyfrowych ZDANIA_ lub przekazując ZDANIA_ dane osobowe, użytkownik zgadza się, że ZDANIA_ może komunikować się z użytkownikiem drogą elektroniczną lub w inny sposób w związku z bezpieczeństwem, prywatnością, obsługą i zarządzaniem. Pomimo wysiłków ZDANIA_ nakierowanych na wprowadzenie stosownych zabezpieczeń przeglądanie stron w Internecie pociąga za sobą nieuniknione ryzyko i ZDANIA_ nie może zagwarantować, że takie przeglądanie będzie wolne od ryzyka.

8. Użytkownik powinien zapoznać się z politykami prywatności obowiązującymi na stronach internetowych osób trzecich i serwisach społecznościowych i dostosować ustawienia prywatności według uznania użytkownika. Takie strony i serwisy nie podlegają niniejszej Deklaracji o prywatności.

W celach informacyjnych oraz dla wygody użytkownika witryny i usługi ZDANIA_ mogą zawierać łącza do aplikacji, produktów, usług i witryn stron trzecich. Po kliknięciu takiego łącza użytkownik opuszcza witrynę ZDANIA_. ZDANIA_ nie kontroluje witryn osób trzecich ani ich zasad ochrony prywatności, które mogą różnić się od zasad obowiązujących w ZDANIA_. ZDANIA_ nie promuje ani nie składa żadnych deklaracji w odniesieniu do witryn stron trzecich. Dane osobowe przekazane przez użytkownika lub zebrane przez takie strony trzecie nie podlegają Polityce prywatności ZDANIA_. ZDANIA_ zaleca, aby, przed wyrażeniem zgody na zebranie oraz wykorzystanie danych osobowych, użytkownik zapoznał się z polityką prywatności obowiązującą w witrynie, którą odwiedza.

ZDANIA_ dostarcza także łącza do serwisów społecznościowych, które pozwalają użytkownikowi na udostępnianie informacji na serwisach społecznościowych i wchodzenie w interakcję ze ZDANIA_ na różnych serwisach społecznościowych. Korzystanie z tych połączeń może pociągnąć za sobą gromadzenie lub udostępnianie informacji o użytkowniku. ZDANIA_ zaleca, aby użytkownik zapoznał się z politykami prywatności oraz ustawieniami prywatności na takich odwiedzanych serwisach społecznościowych. Pozwoli to dowiedzieć się, jakie dane mogą być gromadzone, wykorzystywane i udostępniane przez te serwisy oraz jak zmienić te ustawienia według decyzji użytkownika

9. Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia, jeśli są one nieprawidłowe. Użytkownik ma zawsze prawo do sprzeciwu wobec marketing bezpośredniego, w takim przypadku dane użytkownika będą usunięte.

ZDANIA_ będzie przestrzegać praw użytkownika do dostępu do danych osobowych użytkownika i ich sprostowania. Użytkownik może zapytać o charakter przechowywanych lub przetwarzanych przez ZDANIA_, danych osobowych dotyczących użytkownika i uzyska odpowiedź.

Jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe lub niepełne, użytkownik może zażądać ich sprostowania.

Żądania w tej kwestii można nadsyłać na adres: rodo@zdania.com.pl

Użytkownik zawsze może zgłosić sprzeciw wobec otrzymywania komunikatów marketingowych od ZDANIA_. ZDANIA_ będzie ubiegać się o uprzednią zgodę użytkownika, jeśli jest to wymagane prawem. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail, wystarczy skorzystać z opcji podanej w dolnej części dowolnej wiadomości e-mail wysłanej przez ZDANIA_ .

10. Ważne informacje dla osób fizycznych w EOG

Jeśli użytkownik przebywa w EOG, ZDANIA_ przestrzega również wymogów RODO, w tym tych dotyczących podstawy prawnej przetwarzania, transgranicznego przekazywania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania, przechowywania danych, dodatkowych praw, roszczenia i informacji kontaktowych inspektora ochrony danych.

10.1 Wykorzystanie danych osobowych jest niezbędne, w odniesieniu do celów, o których mowa w części 3 powyżej, do odpowiednio:

• Wykonania umowy zawartej pomiędzy ZDANIA_ i użytkownikiem w zakresie wykorzystania produktów, usług lub zasobów cyfrowych ZDANIA_. Wykonanie umowy obejmuje wiedzę, kim jest użytkownik, specjalność użytkownika i kontakty z użytkownikiem w zakresie wykonania umowy. Obejmuje ona również odpowiadanie na wnioski o udzielenie informacji, wsparcie, podania o pracę, zarządzanie kontami użytkownika i uczestnictwem w programach ZDANIA_ oraz zapewnienie zgodności z warunkami i z niniejszej Deklaracją o prywatności.
• Realizacji obowiązków prawnych, którym ZDANIA_ podlega. Dotyczy to na przykład obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz obowiązków i żądań właściwych organów i urzędów w zakresie gromadzenia i składania dokumentacji.
• Jeśli chodzi o dostarczanie użytkownikowi komunikatów marketingowych i reklam internetowych, działania te podejmowane są przez ZDANIA_ w uzasadnionym interesie ZDANIA_. ZDANIA_ zawsze da użytkownikowi możliwość rezygnacji i w sytuacji, kiedy wymaga tego prawo, ZDANIA_ będzie ubiegać się o uprzednią zgodę użytkownika, w każdym przypadku wymaganym przepisami prawa.

ZDANIA_ może również przetwarzać dane osobowe użytkownika w realizacji uzasadnionych interesów ZDANIA_ pod warunkiem, że takie przetwarzanie nie przeważa nad prawami i wolnościami użytkownika, w szczególności:

• do ochrony użytkownika, ZDANIA_ i innych osób przed zagrożeniami (jak np. zagrożeniami bezpieczeństwa lub oszustwami),
• w celu przestrzegania praw, które stosują się do ZDANIA_ w dowolnym miejscu na świecie,
• do ulepszania produktów, usług i zasobów cyfrowych ZDANIA_ ,
• do przekazywania informacji pomiędzy spółkami zależnymi ZDANIA _i usługodawcami zgodnie z 6 częścią,
• aby poznać i udoskonalić działalność ZDANIA_ w Internecie, działalność gospodarczą ZDANIA_, bazy klientów ZDANIA_ i ogólnie relacji z klientami.
• w celu zarządzania transakcjami korporacyjnymi, jak np. fuzjami i przejęciami

10.2 ZDANIA_ będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne dla celów określonych w niniejszej Deklaracji o prywatności, i przez taki dodatkowy okres, który może być wymagany lub dozwolony na mocy prawa.

Więcej informacji podano w informacji o polityce prywatności znajdującej zastosowanie do danych zasobów cyfrowych.

Ogólnie ujmując, okresy przechowywania danych są ustalane w oparciu o:
• czas trwania relacji z użytkownikiem (np. okres realizacji umowy, dezaktywację konta, uzasadnioną potrzebę identyfikacji użytkownika w razie kontaktu)
• wymagania prawne dotyczące przechowywania danych
• przepisy o przedawnieniu

ZDANIA_ przechowuje stosowne dane klientów przez okres trzech lat po zakończeniu obowiązywania umowy lub od ostatniego kontaktu w celach marketingowych, a dane teleadresowe przez okres trzech lat od ostatniego kontaktu do tych samych celów.

10.3 Oprócz praw, o których mowa w części 9 powyżej, użytkownik może zwrócić się do ZDANIA_ z prośbą o usunięcie, ograniczenie lub przeniesienie danych osobowych oraz może sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych. W przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie użytkownika, użytkownik ma prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę, wysyłając żądanie na poniższy adres e-mail: rodo@zdania.com.pl

W przypadku przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy lub opartego na uzasadnionym interesie ZDANIA_ może nie być w stanie uwzględnić żądania użytkownika o zaprzestanie przetwarzania, a jeśli ZDANIA_ uwzględni takie żądanie, użytkownik może nie być w stanie uzyskać dostępu do serwisów lub treści internetowych.

10.4 Pytania lub komentarze na temat praktyk ochrony prywatności obowiązujących w ZDANIA_ lub niniejszej Deklaracji o prywatności można wysyłać do pełnomocnika w sprawie Ochrony ochrony danych na adres poczty elektronicznej:

pelnomocnik@zdania.com.pl

Jeśli użytkownik uważa, że ZDANIA_ przetwarza dane osobowe użytkownika z naruszeniem obowiązującego prawa lub niniejszej Deklaracji o prywatności, użytkownik może złożyć skargę do inspektora ochrony danych na adres podany powyżej lub do organu nadzoru na adres:

rada.nadzorcza@zdania.com.pl

___________________________________________________________________________________

Informacja dotycząca plików cookies

Plik cookie to pojedyncza informacja w formie niewielkiego pliku tekstowego umieszczona na dysku twardym w komputerze użytkownika Internetu. Tworzona jest przez serwer WWW, czyli zasadniczo przez komputer obsługujący tę witrynę WWW. Informacje zawarte w plikach cookie ustawiane są przez serwer i mogą być wykorzystywane podczas każdych odwiedzin użytkownika w witrynie. Plik cookie można traktować jako kartę identyfikacyjną użytkownika Internetu informującą witrynę WWW o ponownych odwiedzinach użytkownika. (Źródło: www.AboutCookies.org) . ZDANIA_ może również wykorzystać inne podobne technologie (np. znaczniki pikselowe, sygnalizatory WWW itp.), które wyszukują informacji przechowywanych w urządzeniu użytkownika, w czasie odwiedzin na witrynach internetowych i korzystania z aplikacji mobilnych ZDANIA_. Na potrzeby niniejszej powiadomienia wszystkie takie technologie określane są jako „pliki cookie”.

Dzięki plikom cookie ZDANIA_ może udostępnić użytkownikowi pewne funkcje oraz zbierać informacje dotyczące odwiedzin w witrynach lub wykorzystania aplikacji. ZDANIA_ może również wykorzystywać pliki cookie, aby nadać witrynom i aplikacjom bardziej przyjazny charakter. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji plików cookie. Użytkownik będzie zazwyczaj mógł zmienić ustawienia swojej przeglądarki, tak aby uniemożliwić akceptację plików cookie. Użytkownik będzie nadal mógł korzystać z większości funkcji oferowanych w witrynach. Urządzenie mobilne użytkownika zawiera także narzędzia mające na celu zarządzanie funkcją dostępu przez aplikację do informacji zawartych w terminalu.

Aby usunąć pliki cookie znajdujące się na komputerze lub uniemożliwić akceptowanie plików cookie w przyszłości, należy skorzystać z instrukcji udostępnionych przez producenta przeglądarki, klikając opcję „Pomoc” w menu przeglądarki.

Pliki cookie osób trzecich wykorzystywane do celów analitycznych

Aby zapewnić użytkownikom odwiedzającym witryny ZDANIA_ usługi wyższej jakości, ZDANIA_ może rejestrować liczbę odwiedzin na stronie, liczbę odsłon, różne wykonywane przez odwiedzających witrynę ZDANIA_ , lokalizację geograficzną odwiedzających oraz liczbę powrotów do witryny. W tym celu ZDANIA_ może korzystać z narzędzia do analizy serwisów WWW: Google Analytics.

___________________________________________________________________________________

Informacje o narzędziu Google Analytics

Witryna https://zdania.com.pl może korzystać z Google Analytics, narzędzia analityki internetowej udostępnionego przez spółkę Google, Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z plików cookie, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu analizowania sposobu korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat sposobu korzystania z witryny przez użytkownika są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku włączenia funkcji anonimizacji adresów IP w tej witrynie, adres IP użytkownika zostanie skrócony na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i skrócony na miejscu. Funkcja anonimizacji adresów IP jest aktywna w tej witrynie.

W imieniu operatora tej witryny firma Google będzie korzystała z otrzymanych informacji do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności w witrynie i świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

Adres IP, jaki przeglądarka użytkownika przekazuje w ramach Google Analytics, nie zostanie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanych przez Google. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień w przeglądarce, należy jednak pamiętać, że w takim wypadku użytkownik może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Użytkownik może także zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki Google Analytics Opt-out dla obecnie używanej przeglądarki sieci Web: Google Analytics Opt-out Browser Add-on

 

Ostatnia aktualizacja Deklaracji o prywatności: 25 maja 2018 r.

ZDANIA_Sp. z o.o.